Pi Insignis

També anomenat:
Pi Radiata, Pi de Monterrey, Radiata Pine, Monterrey pine, Pin radiata, Pin de Monterey.

Color:
Color albura: blanc groguenc. Color duramen: marró groguenc o marró marró.

Procedència:
Àrea original a Califòrnia, Estats Units. Present a Europa, Nova Zelanda, Austràlia, Brasil.

Propietats:
Semipesada. Mitjanament nerviosa. Semidura. Xapes: apta. Mecanitzat: sense dificultat. Encolat: sense problemes. Clavat i cargolat: sense problemes. Acabat: tractament previ amb tapaporus.

Aplicacions:
Taulers contraxapats. Taulers enllistonats. Perfils laminats. Fusta laminada encolada. Fusteria interior. Fusteria d'armar. Mobiliari.

Altres dades:
Fibra: recta. Duramen no impregnable, albura varia de mitjanament impregnable a poc impregnable.

Tenim tot tipus de productes relacionats amb la fusta